DYREKTOR STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ

22-100 CHEŁM, UL. REJOWIECKA 128

 

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie medycznym z dnia             8 września 2006 r. (Dz. U. z  2020 r., poz. 882 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ OSOBY LEGITYMUJĄCE SIĘ NABYCIEM FACHOWYCH KWALIFIKACJI JAKO RATOWNIK MEDYCZNY

 

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w SRM Chełm w zespołach specjalistycznych „S” i podstawowych „P” ratownictwa medycznego oraz zespołach transportowych w powiecie chełmski, krasnostawskim i  włodawskim.

Powyższe świadczenia będą udzielane w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. z możliwością jej dalszego przedłużenia.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i specyfikacjami można zapoznać się na stronie internetowej www.srm-chelm.com.pl oraz w Dziale Służby Pracowniczej SRM Chełm, telefon kontaktowy /082/ 565 52 34, ul. Rejowiecka 128 w godz. 800 – 1400.

Ofertę należy składać w formie pisemnej do dnia 27.08.2021 r. do godz. 900 w siedzibie firmy przy ul. Rejowieckiej 128 w Chełmie.

Otwarcia i rozpatrzenia ofert dokona komisja konkursowa w dniu 27.08.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego.

Z wynikami konkursu ofert zapoznać się można indywidualnie w dniu 30.08.2021 r. od godz. 1000  w siedzibie udzielającego zamówienia.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w wybranym zakresie bądź w całości lub przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

Przyjmującemu Zamówienie przysługują środki zaskarżenia na zasadach określonych w art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

 

ZAŁACZNIKI:

Klauzula informacyjna rodo

Oferta R wydruk Z1

Oferta R wydruk Z2

Oferta R wydruk Z4

Specyfikacja R