Informacja ogólna o Stacji Ratownictwa Medycznego Do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonowaliśmy jako jednostka budżetowa pod nazwą Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego. Przy jednostce budżetowej funkcjonowało również gospodarstwo pomocnicze generujące przychody pozwalające na znaczne uzupełnianie zakupów inwestycyjnych, szczególnie samochodów sanitarnych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. w wyniku reform przeprowadzonych w służbie zdrowia staliśmy się jednostką budżetową bez budżetu. Upoważnienie Marszałka Województwa Lubelskiego pozwoliło nam zawierać umowy i podejmować zobowiązania wobec naszych kontrahentów, a 31 maja 1999 r. Uchwałą IX/78/99 Sejmiku Województwa Lubelskiego Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego została przekształcona w Kolumnę Transportu Sanitarnego w Chełmie i stała się jednostką samodzielnie finansującą i pokrywającą koszty z wypracowanych przychodów. Okres ten charakteryzował się powszechnym zaleganiem z płatnościami naszych kontrahentów. Podstawowym zadaniem statutowym jednostki było świadczenie usług specjalistycznym transportem na rzecz Zespołów Opieki Zdrowotnej. Struktura organizacyjna obejmowała Kolumnę w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie. W takiej postaci funkcjonowaliśmy do dnia 31 lipca 2001 r. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ działalność swoją pod dzisiejszą nazwą rozpoczęła w dniu 1 sierpnia 2001 r. w wyniku połączenia Kolumny Transportu Sanitarnego z Działem Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmie na podstawie uchwały XXV/294/2000 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2000 r., obejmując swoim działaniem z zakresu usług ratownictwa medycznego obszar powiatu chełmskiego i miasta Chełma, natomiast w zakresie usług transportowych, powiat krasnostawski i włodawski. W wyniku utraty możliwości wykonywania umowy z LRKCH dotyczącej pogotowia ratunkowego przez SP ZOZ Krasnystaw z dniem 1 grudnia 2001 r. SRM rozpoczęła wykonywanie usług ratownictwa medycznego w powiecie krasnostawskim. W dalszej kolejności czyniono starania w celu rozszerzenia obszaru świadczenia usług medycznych, a w 2003 r. kiedy SP ZOZ we Włodawie utracił możliwości realizowania usług pogotowia ratunkowego, SRM zawarła umowę na usługi ratownictwa medycznego w powiecie włodawskim. Jednostka jest zarejestrowana w sądzie pod nr KRS 0000023184. Głównym celem Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie jest: • udzielanie doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, • wykonywanie usług transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu samochodowego zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz odrębnymi przepisami. Stacja świadczy dodatkowo usługi medyczne zgodnie z zawartym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia zastępując zakłady opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi na rzecz szpitali i innych podmiotów. Jednostka prowadzi również działalność uboczną polegającą na diagnozowaniu i serwisowaniu pojazdów samochodowych, dokonywaniu napraw podzespołów, prowadzeniu dwóch stacji kontroli pojazdów, świadczeniu usług mycia samochodów, sprzedaży części zamiennych, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów samochodowych. W 2004 roku przy współpracy Starosty Chełmskiego, Starosty Krasnostawskiego i Prezydenta Miasta Chełma oraz przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie pod patronatem Wojewody Lubelskiego utworzono wspólne dla służb ratowniczych Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Chełma, powiatu chełmskiego i powiatu krasnostawskiego. Siedzibą CPR jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2b. W wyniku połączenia nastąpiła integracja stanowisk dyspozytorskich pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Centra posiadają bezpośrednią łączność z Zespołami Ratownictwa Medycznego (ZRM), Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi (SOR), Izbami Przyjęć oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pozwoliło to na skoordynowanie działań ratowniczych podejmowanych przez poszczególne jednostki systemu, a także działań podejmowanych przez inne jednostki uczestniczące w akcji ratowniczej. Zespoły ratownictwa medycznego (12 zespołów) rozstawione zostały zgodnie z planem wojewódzkim w 10 miejscach stacjonowania-oczekiwania (MOZ) i wyposażone w stacjonarne terminale komputerowe systemu pozwalające na automatyczne wywoływanie akcji, przesłanie danych na wydruku oraz pozwalające wprowadzać informacje zakończonego zlecenia do systemu. Ambulanse zespołów ratownictwa wyposażono w terminale statusów oraz odbiorniki GPS pozwalające dyspozytorom monitorować pozycje pojazdów i ich stan. Proces unowocześniania wyposażenia technicznego i systemu tele-informatycznego wymaga dalszej kontynuacji. W wyniku rozszerzania obszaru działania SRM ilość świadczonych usług przez naszą jednostkę sukcesywnie rośnie. Wpływa to korzystnie na zmniejszenie udziału kosztów własnych i poprawę efektywności gospodarowania.